Nuostatai

PATVIRTINTA
Švenčionių rajono savivaldybės
tarybos 2015 m. gegužės 21 d.
sprendimu Nr. T-70

 

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto išlaikoma savivaldybės biudžetinė visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga.
2. Biuras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
3. Biuro savininkas – Švenčionių rajono savivaldybė, kodas – 111108284, adresas – Vilniaus g. 19, LT-18166  Švenčionys . 
4. Biuro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija - Švenčionių rajono savivaldybės taryba (toliau – Įgyvendinanti institucija).  
5. Biuras yra viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, antspaudą su savo pavadinimu ir savivaldybės herbu, sąskaitas bankuose. Biuras teisės aktų nustatyta tvarka gali turėti logotipą ir kitą atributiką.
6. Biuro buveinė (adresas) – Strūnaičio g. 3, LT-18127,  Švenčionys. 
7. Biuras neatsako už Įgyvendinančios institucijos įsipareigojimus. 
8. Biuro ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 
9. Biuro veikla yra neterminuota.

II. ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

10. Įgyvendinanti institucija: 
10.1. tvirtina ir keičia Biuro nuostatus; 
10.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Biuro vadovą; 
10.3.  priima  sprendimą  dėl  Biuro buveinės pakeitimo; 
10.4. priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos  reorganizavimo ar likvidavimo; 
10.5. priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo; 
10.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus; 
10.7. skiria savivaldybės biudžeto lėšas Biurui išlaikyti ir veiklai vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka; 
10.8.  nustato didžiausią leistiną Biuro darbuotojų pareigybių skaičių; 
10.9. priima sprendimą dėl Biuro veiklos nepriklausomo audito; 
10.10. sprendžia kitus Biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir Biuro  nuostatuose jos kompetencijai  priskirtus klausimus.

III. BIURO VEIKLA

 

11. Pagrindinis Biuro veiklos tikslas – rūpintis Švenčionių rajono (toliau – rajonas) savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti rajono savivaldybės teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.
12. Pagrindinė Biuro veiklos sritis – Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamų savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims savivaldybės teritorijoje, taip pat kelių savivaldybių teritorijoje, jeigu tai yra nustatyta Biuro steigėjo ir kitų savivaldybių sudarytoje sutartyje. Biuras vykdo:
12.1. valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas: visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos stiprinimą, visuomenės sveikatos stebėseną;
12.2. savarankiškąsias savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas: rengia, tvirtina ir įgyvendina tikslines savivaldybės sveikatos programas, atsižvelgdamas į vyraujančias visuomenės sveikatos problemas; dalyvauja įgyvendinant valstybines visuomenės sveikatos strategijas ir programas, tarpinstitucinius veiklos planus; įtraukia į visuomenės sveikatos stiprinimo veiklą socialinius partnerius; 
13. Pagrindinė Biuro veikla:
13.1. visuomenės sveikatos stiprinimas savivaldybės bendruomenėje:
13.1.1. visuomenės sveikatos mokymo organizavimas ir vykdymas;
13.1.2. visuomenės sveikatos propagavimas;
13.1.3. visuomenės, valdymo ir vykdančiųjų institucijų informavimas ir konsultavimas visuomenės sveikatos klausimais;
13.2. rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas):
13.2.1. visuomenės ir jos grupių sveikatos būklės ir jos kitimo dinamikos stebėsenos organizavimas ir vykdymas;
13.2.2. fizikinių, cheminių, biologinių ir kitų fizinės aplinkos veiksnių ir jų ryšio su sveikata stebėsenos organizavimas ir vertinimas;
13.2.3. socialinių, ekonominių, psichosocialinių veiksnių ir jų ryšio su sveikata stebėsenos organizavimas ir vykdymas;
13.2 4. gyvensenos ir jos ryšio su sveikata stebėsenos organizavimas ir vykdymas;
13.2.5. sveikatos priežiūros sistemos raidos stebėsenos organizavimas ir vykdymas;
13.2.6. kitų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programoje numatytų objektų stebėsena;
13.3. pagal kompetenciją užkrečiamųjų ligų profilaktika rajono savivaldybėje;
13.4. neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika ir kontrolė rajono savivaldybėje:
13.4.1. visuomenės sveikatai darančių įtaką aplinkos (fizinės, socialinės, ekonominės) veiksnių analizavimas ir vertinimas bei dalyvavimas planuojant ir įgyvendinant poveikio mažinimo priemones;
13.4.2. organizavimas ir dalyvavimas vykdant visuomenės psichikos sveikatos stiprinimą ir sutrikimų profilaktiką;
13.4.3. sveikos gyvensenos skatinimas:
13.4.3.1. veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant rūkymo profilaktikos priemones;
13.4.3.2. veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant alkoholio vartojimo mažinimo priemones;
13.4.3.3. veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant narkomanijos ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos priemones;
13.4.3.4. veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant fizinio aktyvumo skatinimo priemones;
13.4.3.5. veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant sveikos mitybos skatinimo priemones;
13.4.3.6. kitų sveikos gyvensenos veiksnių skatinimo priemonių planavimas ir įgyvendinimas;
13.4.4. aplinkos veiksnių (fizinės, socialinės, ekonominės) poveikio sveikatai vertinimas;
13.5. visuomenės sveikatos programų rajono savivaldybėje įgyvendinimas:
13.5.1. tikslinių savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimo ir profilaktikos programų rengimas pagal rajono savivaldybėje nustatytą sveikatos sutrikimų ar sveikatai įtakos darančių veiksnių paplitimą;
13.5.2. valstybinių visuomenės sveikatos stiprinimo ir profilaktikos programų pritaikymas ir įgyvendinimas;
13.6. vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas:
13.6.1. visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių bendrojo lavinimo mokyklose, veiklos organizavimas ir koordinavimas;
13.6.2. visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių profesinėse mokyklose, veiklos organizavimas ir koordinavimas;
13.6.3. sveikatos specialistų, dirbančių ikimokyklinio ugdymo įstaigose, veiklos organizavimas ir koordinavimas;
13.6.4. studentų sveikatinimo priemonių organizavimas ir koordinavimas;
13.6.5. kitų vaikų ir jaunimo sveikatinimo priemonių organizavimas ir įgyvendinimas;
13.7. bendradarbiavimas su socialiniais partneriais:
13.7.1. bendradarbiavimo sveikatos stiprinimo klausimais organizavimas ir socialinių partnerių įtraukimas;
13.7.2. visuomenės sveikatinimo priemonių integravimas į kitas veiklos sritis;
13.7.3. bendruomenės dalyvavimo skatinimas ir įtraukimas į visuomenės sveikatos stiprinimo veiklą;
13.8. rajono savivaldybės institucijų sprendimų projektų poveikio visuomenės sveikatai vertinimas;
13.9. kita Lietuvos Respublikos įstatymų neuždrausta veikla.
14. Jeigu Biuro nuostatuose numatytai veiklai reikalinga licencija (leidimas), tai Biuras tokią licenciją (leidimą) privalo turėti.

IV. BIURO TEISĖS IR PAREIGOS

 

15. Vykdydamas veiklą, Biuras turi šias teises:
15.1. pasirinkti tinkamas darbo formas ir metodus;
15.2. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gauti informaciją iš rajono savivaldybės institucijų, rajono savivaldybės teritorijoje esančių juridinių asmenų, išskyrus centrines ir teritorines valstybinio administravimo institucijas, reikalingą savo uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
15.3. bendradarbiauti su šalies ir užsienio partneriais;
15.4. Įgyvendinančios institucijos leidimu stoti į asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;
15.5. sudaryti sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais bei juridiniais asmenimis;
15.6. vykdyti neformalų suaugusiųjų švietimą, organizuoti konferencijas, seminarus ir kitus renginius;
15.7. suderinus su Įgyvendinančia institucija skelbti konkursus, susijusius su Biuro veikla;
15.8. konsultuotis su kitų institucijų atstovais ir specialistais, atskiriems klausimams spręsti sudaryti laikinas darbo grupes;
15.9. iš teisėtai vykdomos veiklos gauti nebiudžetinių lėšų;
15.10. dalyvauti rajono savivaldybės institucijoms rengiant su Biuro veikla susijusių teisės aktų projektus;
15.11. teisės aktų nustatyta tvarka teikti mokamas paslaugas;
15.12. teisės aktų nustatyta tvarka gauti paramą;
15.13. inicijuoti ir vykdyti visuomenės sveikatos stiprinimo projektus;
15.14. siųsti Biuro darbuotojus stažuotis, tobulinti kvalifikaciją šalies ir užsienio institucijose.
16. Biuras privalo:
16.1. kreiptis į Įgyvendinančią instituciją dėl Biuro nuostatų papildymo ir pakeitimo;
16.2. rengti lėšų sąmatas teisės aktų nustatyta tvarka;
16.3. naudoti gautus biudžeto asignavimus racionaliai ir taupiai, nuostatuose nurodytai ir įstatymų nedraudžiamai veiklai vykdyti pagal patvirtintas išlaidų sąmatas;
16.4. užtikrinti darbo plano vykdymą, veiklos krypčių planavimą ir rengti veiklos ataskaitas;
16.5. teisės aktų nustatyta tvarka valdyti, naudotis ir disponuoti priskirtu valstybės, savivaldybės turtu;
16.6. garantuoti finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą ir pateikimą laiku;
16.7. užtikrinti savo darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas;
16.8. informuoti savivaldybės bendruomenę apie Biuro veiklą;
16.9. išsaugoti fizinių, juridinių asmenų komercinę paslaptį, kuri buvo patikėta Biurui;
16.10. vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis;
16.11. teikti informaciją apie Biuro veiklą rajono savivaldybės ir valstybės institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka.
16.12. esant reikalui nagrinėti juridinių bei fizinių asmenų prašymus, pasiūlymus, piliečių skundus ir pagal savo kompetenciją imtis priemonių juose keliamiems klausimams spręsti.
17. Biuras gali turėti ir kitų teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams.

V. BIURO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

18. Biuro veiklai vadovauja direktorius, kurį teisės aktų nustatyta tvarka į pareigas priima ir atleidžia iš jų, bei nustato jam darbo užmokestį rajono savivaldybės taryba. Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka Biuro direktorių skatina bei skiria jam drausmines nuobaudas rajono savivaldybės taryba arba jos įgaliotas rajono savivaldybės administracijos direktorius. 
19. Biuro, jo padalinių vadovų, visuomenės sveikatos priežiūros specialistų pareigybes gali užimti asmenys, atitinkantys Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus.
20. Biuro direktorius:
20.1. organizuoja Biuro veiklą ir atsako už Biurui pavestų funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;
20.2. planuoja Biuro žmogiškuosius, materialiuosius ir finansinius išteklius, atsako už jų panaudojimą ir vykdo su tuo susijusias funkcijas;
20.3. suderinęs su Įgyvendinančia institucija tvirtina Biuro struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašą;
20.4. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Biuro darbuotojus, skatina juos ir skiria jiems drausmines nuobaudas;
20.5. teisės aktų nustatyta tvarka pagal Įgyvendinančios institucijos patvirtintą darbo užmokesčio fondą nustato darbuotojų tarnybinius atlyginimus;
20.6. tvirtina Biuro struktūrinių padalinių nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus, Biuro darbo tvarkos taisykles;
20.7. užtikrina, kad Biuro veikloje būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų;
20.8. teikia Įgyvendinančiai institucijai tvirtinti metinius Biuro darbo planus, ataskaitas, išlaidų sąmatas;
20.9. organizuoja Biuro darbo plano vykdymą, planuoja Biuro veiklos kryptis ir kartą per metus atsiskaito Įgyvendinančiai institucijai už darbų vykdymą;
20.10. priima įsakymus, kitus tvarkomuosius dokumentus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi;
20.11. Įgyvendinančiai institucijai teikia tvirtinti Biuro nuostatų papildymus ir pakeitimus;
20.12. teisės aktų nustatyta tvarka disponuoja Biurui priskirtu valstybės, savivaldybės turtu ir lėšomis, atsako už jų panaudojimą, sudaro sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais bei juridiniais asmenimis;
20.13. atstovauja pats ar įgalioja kitą asmenį atstovauti Biurui teismuose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose;
20.14. nustato Biuro išlaidas, neviršijant jam patvirtintų bendrųjų asignavimų, iš jų – darbo užmokesčiui, paprastosioms ir nepaprastosioms išlaidoms;
20.15. užtikrina Biurui paskirtų asignavimų naudojimą pagal nustatytą paskirtį bei jų panaudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą;
20.16. užtikrina Biuro finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą ir pateikimą laiku;
20.17. užtikrina, kad Biuras laiku atsiskaitytų su darbuotojais, mokesčių administravimo įstaigomis, visų rūšių energijos ir kitų darbų, paslaugų bei prekių tiekėjais;
20.18. kontroliuoja Biuro buhalterinę apskaitą, finansinę atskaitomybę, įsiskolinimus bei imasi visų priemonių jų išvengti;
20.19. atlieka Biure vykdomos finansinės atskaitomybės analizę;
20.20. vykdo kitas teisės aktų jam pavestas funkcijas.
21. Už finansinės apskaitos Biure tvarkymą atsakingas Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterijos skyrius, kuris vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais, tvarko Biuro finansinę-ūkinę apskaitą.

VI. DARBO SANTYKIAI IR DARBO APMOKĖJIMAS

22. Biuro darbuotojų darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai. 
23. Biuro darbuotojų darbo užmokestis nustatomas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

VII. BIURO LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ NAUDOJIMO TVARKA

 

24. Biuro lėšų šaltiniai:
24.1. valstybės perduotos savivaldybėms;
24.2. savivaldybės biudžeto lėšos;
24.3. pajamos už teikiamas paslaugas;
24.4. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;
24.5. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.
25. Visos 24 punkte išvardytos lėšos naudojamos vadovaujantis šių lėšų panaudojimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.
26. Biuro buhalterinė apskaita organizuojama ir finansinė atskaitomybė tvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.
27. Biuro finansinės veiklos kontrolę teisės aktų nustatyta tvarka vykdo rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba ir kitos įgaliotos institucijos.

VIII. BIURO VEIKLOS KONTROLĖ

28. Biuro funkcijų įgyvendinimo priežiūrą atlieka Įgyvendinančioji institucija ir kitos įstatymais ir kitais teisės aktais įgaliotos institucijos.

IX. BIURO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

30. Biurą reorganizuoja, pertvarko arba likviduoja Įgyvendinančioji institucija Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

________

Švenčionių  rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro direktorė                                                                  Daiva VinogradovaAtnaujinta 2018-04-03 11:04